Algemene voorwaarden

Definities
a. opdrachtnemer: Burgering Belastingzaken, gevestigd te Delft, KvK-nummer 27279646;
b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdrachtnemer opdracht geeft;
c. diensten: adviserende, aangifte- en administratieve taken rondom financiën en belastingen;
d. schriftelijk(e): per brief, e-mail, fax, sms of whatsapp bericht.

De opdracht
1. Opdrachtnemer brengt schriftelijk een offerte uit met daarin een uurtarief en/of een vaste totaalprijs, en een inschatting van de taken en het aantal uren.
2. Door acceptatie van de offerte binnen de offertetermijn komt een overeenkomst van opdracht tot stand. Opdracht-nemer kan niet worden gehouden aan kennelijke verschrijvingen uit de offerte.
3. De overeenkomst van opdracht, deze algemene voorwaarden en nadere schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij onderlinge strijdigheid geldt de laatst gemaakte afspraak.
4. Opdrachtnemer vervult haar opdrachten onafhankelijk en naar eigen inzicht.
5. De opdracht betreft een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

Informatie-uitwisseling en geheimhouding
6. Opdrachtnemer en de opdrachtgever houden elkaar doorlopend per telefoon, e-mail of post op de hoogte van de gang van zaken die van belang zijn voor de diensten van opdrachtnemer. De informatie dient juist, volledig en tijdig door de opdrachtgever verstrekt te worden.
7. Opdrachtnemer betracht totale geheimhouding met betrekking tot informatie en persoonsgegevens van of over opdrachtgever, schuldenaren van opdrachtgever en/of schuldeisers van opdrachtgever, behalve als deze informatie al openbaar bekend is, redelijkerwijze niet vertrouwelijk behandeld hoeft te worden, of op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak beschikbaar móét worden gesteld.
8. Op eerste verzoek of na afronding van een opdracht verstrekt opdrachtnemer aan opdrachtgever alle ontvangen en verwerkte informatie en gegevens. Voor inzage tussendoor rekent opdrachtnemer extra kosten.

Aansprakelijkheid
9. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade aan opdrachtgever die is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte en /of gevolgschade.
11. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer omvat in geen geval meer dan het overeengekomen totaalbedrag van een opdracht.

Betaling
12. Opdrachtgever dient binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum te betalen. Bij latere ontvangst is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten (15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 40,00) verschuldigd, en daarna juridische proceskosten.

Klachten en toepasselijk recht
13. Klachten over de diensten geeft opdrachtgever binnen redelijke tijd door aan opdrachtnemer, die dan voldoende toegang en tijd krijgt om de oorzaak ervan te onderzoeken en te herstellen.
14. Op de opdracht is Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet of en verdrag anders bepaalt.

Burgering Belastingzaken
De Belasting Huisarts

KvK: 27279646
BTW: NL001670521B93
Mobiel: 06 – 195 772 51
E-mail: info@debelastinghuisarts.nl